Podmienky chovnosti

Info :: 3. januára 2016

 
Chovateľské podmienky Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov

Cieľom chovateľských podmienok SKCHTaF je zabezpečovať čistokrvný chov
plemien psov organizovaných v klube v zmysle schválených štandardov so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností jednotlivých plemien. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i rozširovania genetickej rôznorodosti plemien teriérov.
Hlavnou zásadou chovateľských podmienok je umožniť chovať iba s geneticky
a funkčne zdravými, povahovo pevnými čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané
v plemenných knihách alebo registroch uznávaných FCI a ktoré spĺňajú kritéria stanovené týmito chovateľskými podmienkami.
Chovateľský cieľ každého plemena je určený uznaným a platným štandardom.

Čl. I.
Chovné podmienky:
a) Všeobecné ustanovenia:
1. SKCHTaF vedie evidovaný chov.
2. K uznaniu chovnosti je potrebné výstavné ocenenie „výborný“ alebo „veľmi dobrý“, ktoré bolo získané na výstave usporiadanej SKCHT a F (klubová alebo špeciálna výstava) a kontrola chrupu s vyznačeným záhryzom a počtom zubov.
3. Pre uznanie chovnosti je platné aj výstavné ocenenie získané v triede mladých od veku 9 mesiacov.
4. Použitie v chove je možné u plemena airedale teriér po dovŕšení 15 mesiacov veku. U všetkých ostatných plemien teriérov organizovaných v SKCHT a F je použitie
v chove možné po dovŕšení najmenej 12 mesiacov veku.
5. Chovná suka môže byť použitá v chove naposledy v roku, v ktorom dovŕšila 8 rokov veku.
6. Použitím v chove sa pre účely týchto ustanovení rozumie párenie.
7. Chovný pes môže páriť bez obmedzenia veku a počtu párení. V Zozname chovných psov bude uvádzaný do konca života.
8. Chovná suka môže mať maximálne tri vrhy počas dvoch rokov.
9. Počet šteniat vo vrhu je neobmedzený. Chovateľ však musí pre vrh s počtom šteniat viac ako 6, zabezpečiť ďalšiu dojčiacu suku alebo vhodnú náhradnú výživu.
10. Chovné jedince sa nesmú používať na produkciu šteniat bez preukazu o pôvode.
11. Ani u jedného plemena nie je povolené chýbanie a nesprávne postavenie očných zubov.
12. Nie je povolené chýbanie rezákov. Požaduje sa pravidelný nožnicový záhryz, ak
štandard nepovoľuje iný.
13. V Preukaze pôvodu musí byť vyznačený záhryz a prípadné chýbajúce zuby.
14. Kontrola chrupu psov sa robí na každej Klubovej alebo špeciálnej výstave Klubu. Ak z nejakých dôvodov nie je možné kontrolu chrupu u psa na takejto výstave urobiť, tak náhradná kontrola chrupu môže byť urobená len rozhodcom pre exteriér s predchádzajúcim súhlasom poradcu chovu pre dané plemeno alebo hlavným poradcom chovu.
15. Chovný jedinec s ocenením veľmi dobrý musí mať partnera s ocenením výborný.
b) Odlišnosti u jednotlivých plemien:
1. Airedale teriér: musí byť plnochrupý, toleruje sa kliešťový záhryz. RTG DBK vo veku najmenej 12 mesiacov. Jeden z partnerov musí byť so stupňom 0.
2. Norwich a norfolk teriér: môže chýbať maximálne šesť zubov z kategórie P a M.
3. Ostatné teriére: môže chýbať maximálne 4 zuby z kategórie P a M.
4. U foxteriérov, welsh teriéra, írskeho teriéra a amerického staffordshirského teriéra musí byť jeden z rodičovského páru plnochrupý.
5. Border teriér: plný počet rezákov a očných zubov, správne postavenie očných zubov, toleruje sa kliešťový záhryz, bez ohľadu na počet chýbajúcich zubov z kategórie P a M. BDT musí mať pre uznanie chovnosti absolvovanú akúkoľvek skúšku.
6. WHWT a YT: plný počet rezákov a očných zubov, nožnicový záhryz, správne postavenie očných zubov, bez ohľadu na počet chýbajúcich zubov z kategórie P a M.
Pri dovoze jedinca chovného v zahraničí je potrebná kontrola chrupu na výstavách sporiadaných klubom za prítomnosti poradcu chovu daného plemena alebo hl. poradca chovu. Poradca chovu dá zároveň doporučenie, či je jedinec vhodný do chovu. Uvedené usmernenie sa netýka dovozu jedincov, ktorí boli zo Slovenska predtým exportovaní. Tieto jedince musia absolvovať riadne „uchovnenie“ v zmysle chovných podmienok.

Výnimku z týchto chovateľských podmienok môže v odôvodnených prípadoch povoliť hlavný poradca chovu.

Čl.II.
Chovnosť, párenie a zmeny v údajoch:
Pre uznanie chovnosti musí jedinec splniť podmienky uvedené v Čl.I týchto chovateľských podmienok. Po splnení týchto chovných podmienok zašle majiteľ jedinca originál Preukazu o pôvode a fotokópiu príslušného výstavného posudku spolu so žiadosťou o uchovnenie jedinca na Slovenský poľovnícky zväz, oddelenie kynológie, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
Majiteľ chovnej suky v dostatočnom časovom predstihu najmenej 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky si vyžiada písomne od príslušného poradcu chovu „Odporúčanie na párenie“ (OP). Pošle mu údaje o chovnej suke a môže navrhnúť 1 - 3 chovných psov, s ktorými zamýšľa svoju suku páriť. Spolu s Odporúčaním dostane chovateľ od poradcu chovu poukážku na uhradenie poplatku za vystavenie OP. Doklad o zaplatení poplatku musí chovateľ priložiť k „Prihláške na zápis šteniat“.
Pri zahraničnom párení musí majiteľ ku žiadosti priložiť aj kópiu pôvodu zahraničného psa. Pes musí byť zapísaný v plemennek knihe, ktorú akceptuje SPKP.
Akékoľvek zmeny údajov o chovných jedincoch, predaj, strata, úhyn, novozískané
výstavné ocenenia alebo skúšky, je potrebné bez meškania hlásiť na plemennú knihu a príslušnému poradcovi chovu.

Čl.III.
Poradcovia chovu:
Dohliadajú na chov príslušného plemena a vyhodnocujú ho. Na požiadanie chovateľov im poskytujú chovateľský servis. Poradcovia chovu vedú evidenciu chovných jedincov plemena, pre ktoré sú menovaní. Na základe žiadosti chovateľov vystavujú Odporúčania na párenie. Všetka dokumentácia ohľadne chovu psov, ktorá sa nachádza u poradcov chovu je majetkom klubu. V prípade zmeny poradcu chovu ju pôvodný poradca musí odovzdať novomenovanému poradcovi.
V prípade zistení porušenia chovateľských poriadkov alebo iných predpisov informujú
výbor klubu. Sledujú výskyt známych dedičných chorôb u jednotlivých plemien a vedú evidenciu vyšetrených jedincov. Navrhujú výboru klubu spôsoby eliminácie týchto chorôb (zvládania boja s týmito chorobami) v populácii plemena. Na základe požiadavky SKJ je klub povinný o nich poskytnúť správu.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia:
Akékoľvek iné záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto chovateľských podmienkach sa riadia Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ a SKJ.

Chovateľské podmienky sú platné od 12.12.2015.(odo dňa schválenia výborom
klubu).

Получение вторсырья – крайне существенная и требуемая каждому большому мегаполису процесс. Так как автосанитарное положение заселенного места в главную очередность находится в зависимости с этого, в какой степени результативно и высококачественно станет реализоваться получение вторсырья и экспорт мусора. Любой период сотня и тыс. тонн разных остатков уходят в муниципальные свалки с больших и небольших автокефальных населенных пунктов. Жизненный процесс сегодняшнего мегаполиса, к примеру подобного равно как Столица, сопряжена с употреблением большого числа товарной продукта, постройкой, сносом и переустройством строений и построек разного направления, починкой и сервисом км трейдерских и конторских площадей, то что каждый день приводит к формированию тыс. тонн остатков вторсырья, какие имеют необходимость в переработке. Отходы бумаги и картона собираться в каждой организации поэтому нас интересует какая цена приема макулатуры k2000.pp.ua/priem-makulatury в нашей области сейчас.

Diskusia(0)