Súťaž 'Teriér roka - práca' 2018

Info :: 20. decembra 2015

 
TERIÉR ROKA 2018 – VÝKON

- Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
- Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.
- Majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaže, alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov zapísaný v PP, musí byť členom SKCHTaF a zároveň musí byť totožný aj s majiteľom v posudkovom liste.
- Do súťaže sa zarátavajú skúšky pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa, vyššie skúšky a memoriáli za kalendárny rok (od 1. januára do 31. decembra), usporiadaných pod záštitou FCI.
- Jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul TERIÉR ROKA 2018 – výkon.
- Poradie prihlásených jedincov bude po vyhodnotení a schválení výborom klubu uverejnené v Spravodaji a na klubovej web stránke. Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže bude v rámci MSBLT.
- Pri rovnosti bodov má prednosť jedinec s lepším umiestnením na skúškach usporiadaných SKCHTaF, suka pred psom, ak majú rovnaký počet bodov jedince rovnakého pohlavia, rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.
- Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže zaslaním:
a) obojstranné fotokópie preukazu o pôvode,
b) fotokópie rozhodcovských tabuliek z jednotlivých akcií.

- Prihlášky zasielajte na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo: „TERIÉR ROKA 2018 – VÝKON“
Poznámka: „ NEOTVÁRAŤ“

- Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
- Uzávierka súťaže: 15. januára 2019

Bodovanie súťaže TERIÉR ROKA 2018 - VÝKON
- Do súťaže sa zarátavajú len skúšky, ktorými sa získava poľovná upotrebiteľnosť psa.
- Počet bodov za skúšku bude daný súčtom prídavných bodov a dosiahnutých bodov zapísaných v rozhodcovskej tabuľke vynásobený príslušným koeficientom obtiažnosti.
- Započítava sa iba najvyšší dosiahnutý titul v danej skúške.
- Pri skúškach, ktorými sa získava poľovná upotrebiteľnosti psa (bez zadávanie titulov čakateľa na šampióna práce) sa započítavajú iba jedna skúška s najvyšším počtom bodov.
- Pri skúškach VP, LSMP, FSMP a FD sa zarátava skúška absolvovaná v I. alebo v II. cene.
- Pri skúškach BL sa započítavajú oba štarty v rámci jednej skúšky v I. alebo v II. cene.
- Pri skúškach JSMP, VSMP a SD sa zarátava skúška absolvovaná v I. alebo v II. alebo v III. cene.
- Do súťaže sa zarátavajú všetky vyššie skúšky a memoriály na ktorých sa zadávajú sa tituly CACIT, R.CACIT, CACT, R.CACT a CCT a ak sa skúša sa podľa skúšobného poriadku pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa v SR, tak platia predchádzajúce ustanovenia.
- Pri účasti na zahraničných skúškach (neskúša sa podľa skúšobného poriadku pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa v SR) sa započítava iba najvyšší získaný titul čakateľa na šampióna práce.
- Do súťaže budú zaradené iba psy, ktoré absolvovali minimálne dve skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, pričom jedna skúška poľovnej upotrebiteľnosti bola organizovaná SKCHTaF a súčasne skúšky spĺňajú predchádzajúce ustanovenia.

Koeficienty podľa obtiažnosti skúšky:
Skúška poľ. upotrebiteľnosti koeficient maximálny možný počet bodov v I.c.
VP - Skúška z vodnej práce 1,19 108 x 1,19 = 128,52 bodov
LSMP - Lesné skúšky malých plemien 1,01 248 x 1,01 = 250,48 bodov
FSMP - Farbiarske skúšky malých plemien 2,00 124 x 2,00 = 248,00 bodov
JSMP - Jesenné skúšky malých plemien 1,33 284 x 1,33 = 377,72 bodov
VSMP - Všestranné skúšky malých plemien 1,00 380 x 1,00 = 380,00 bodov
SD - Duričské skúšky 1,70 224 x 1,70 = 380,80 bodov
FD - Farbiarske skúšky duričov 2,32 108 x 2,32 = 250,56 bodov
BL - Brlohárske skúšky (dva štarty) 1,00 2x(72 x 1,00) = 144,00 bodov

Prídavné body za titul:
CACIT 75 bodov
R.CACIT 50 bodov
CACT 50 bodov
R.CACT 25 bodov
CCT 30 bodov

Pri medzinárodných skúškach a Memoriáli Františka Semana sa hodnotí poradie:
1. poradie - 150 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
2. poradie - 125 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
3. poradie - 100 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.

Pri národných a klubových skúškach sa hodnotí poradie:
1. poradie - 100 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
2. poradie - 75 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.
3. poradie - 50 bodov iba pri dosiahnutí I. c. a BL oba štarty v I. c.

Za akceptovanú medzinárodnú vyššiu skúšku, memoriál (CACIT) + 20 bodov
Za akceptovanú národnú vyššiu skúšku, memoriál (CACT) + 15 bodov
Za akceptovanú klubovú vyššiu skúšku, memoriál (CCT) + 10 bodov


NAJÚSPEŠNEJŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA SKCHTaF 2018 - VÝKON

- Súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje SKCHTaF.
- Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom SKCHTaF, musí mať trvalé bydlisko na Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP.
- Do súťaže musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedince zo svojej chovateľskej stanice, nemusí však byť ich majiteľom. Prihlásiť je možné i jedince, ktoré boli exportované do členských krajín FCI.
- Do súťaže sa zarátavajú skúšky pre získanie poľovnej upotrebiteľnosti psa, vyššie skúšky a memoriáli za kalendárny rok (od 1. januára do 31. decembra), usporiadaných pod záštitou FCI.
- Bodovanie súťaže je totožné so súťažou Teriér roka - práca, avšak majiteľ môže do tejto súťaže prihlásiť i jedince, ktoré absolvovali iba jednu skúšku.
- Pri rovnosti bodov rozhoduje počet vyšších získaných titulov.
- Chovateľská stanica, ktorá získa najvyšší súčet bodov bude vyhlásená za NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU SKCHTaF 2018 - výkon.
- Poradie všetkých chovateľských staníc bude zverejnené v Spravodaji SKCHTaF a na web stránke. Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže bude v rámci MSBLT.
- Prihlásiť jedincov do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže zaslaním:
a) obojstranné fotokópie preukazu o pôvode,
b) fotokópie rozhodcovských tabuliek z jednotlivých akcií.
c) v sprievodnom liste musí byť uvedené, ktoré psi sa zúčastňujú súťaže o NAJÚSPEŠNEJŠIU CHOVATEĽSKÚ STANICU SKCHTaF 2018 - výkon.

- Prihlášky zasielajte na adresu klubu:
SKCHTaF, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Heslo: „TERIÉR ROKA 2018 – VÝKON - CHST“
Poznámka: „ NEOTVÁRAŤ“

- Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.
- Uzávierka súťaže: 15. januára 2019
Diskusia(0)