TOP TERIÉR AGILITY 2018

Info :: 20. decembra 2015

 
TERIÉR ROKA 2018 – AGILITY

Propozície:
- Súťaž sa vypisuje pre plemená teriérov, ktoré sú organizované v Slovenskom klube chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF). Teriér sa musí zúčastňovať súťaží (behov) v agility podľa skúšobných a súťažných poriadkov členských štátov FCI.
- Podmienkou pre získanie titulu je, že súťažiaci pes musí byť s zapísaný v SPKP a majiteľ psa je počas hodnoteného obdobia členom SKCHTaF. Pokiaľ dôjde k zmenám v zápise psa alebo k zániku členstva, započítavajú sa do súťaže iba body získané počas obdobia, kedy bol pes zapísaný v SPKP a majiteľ bol členom SKCHTaF
- Do vyhodnotenia sú zahrnuté skúšky usporiadané podľa skúšobných poriadkov členských štátov FCI. Do vyhodnotenia sa započítavajú aj otvorené behy na Majstrovstvách SR teriérov, Majstrovstvách SR, European Open (EO), International Mix & Breed Championship in Agility (IMCA) a na Majstrovstvách sveta (MS).
- Každej skúške a vybraným otvoreným behom je pridelený počet bodov (pozri Tabuľka 1). Pokiaľ pes behá vo viacerých tímoch, za každý z nich sa vyplní samostatná tabuľka a do hodnotenia sa berie súčet bodov za všetky tímy.
- Tituly Top Teriér Agility získajú psy s najvyšším počtom bodov v každej veľkostnej kategórii (small, medium, large). V prípade rovnosti bodov víťazí pes, ktorý má vyšší počet čistých behov.

Víťazné jedince získajú tituly:
TOP teriér ROK agility, kategória small,
TOP teriér ROK agility, kategória medium,
TOP teriér ROK agility, kategória large.

Pre zaradenie do súťaže je majiteľ psa povinný zaslať najneskôr do 15.1.2019 do sídla SKCHTaF Štefánikova 10, 811 05 Bratislava nasledovné doklady:
- vyplnenú a podpísanú prihlášku a Tabuľku 2
- obojstrannú kópiu preukazu o pôvode psa,
- kópie príslušných strán z výkonnostného zošita (predná strana + strany so záznamom o skúškach a behoch)

Podklady musia byť zaslané v obálke označenej TOP teriér Agility. Na neúplné a nesprávne vyplnené podklady sa pri vyhodnotení nebude brať ohľad a nebudú do vyhodnotenia zaradené. Za správnosť podkladov zodpovedá majiteľ psa. Doručené podklady budú vyhodnotené komisiou, ktorú menuje výbor SKCHT a F. Komisia má právo na kontrolu originálnych podkladov.

Tabuľka 1. Počet bodov za absolvované behy:
skúška výborný veľmi dobrý dobrý bez ohodnotenia diskvalifikácia
A1 / JumpA1 6 5 4 3 1
A2 / Jump A2 8 7 6 3 1
A3 / Jump A3 10 9 8 3 1
Open behy 16 14 12 6 1
Účasť na EO, IMCA, MS – k súčtu bodov za absolvované behy sa pripočíta +20 bodov.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

Prihlaska_do_sutaze_TOP_terier_AGILITY.doc