Prihlasovanie na bonitáciu je znova spustené !

Aktuality :: 7. októbra 2020

Viničné 24.10.2020 - Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov Štefánikova 10,
811 05 Bratislava organizuje posúdenie jedincov pred zaradením do chovu - bonitácia. ČASOVÝ ROZPIS BUDE UVEREJNENÝ PO UZÁVIERKE !!!

POSÚDENIE BUDE PREBIEHAŤ S OBMEDZENIAMI PODĽA PLATNÝCH PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ. ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ZMENY PODĽA AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE!

Miesto: Spoločenský dom ARENA, Cintorínska 13, Viničné,
Dátum: 21.11.2020,
Predbežný začiatok: 9:00 hod. Program bude stanovený a zverejnený po uzávierke.

PRIHLÁSIŤ SA DÁ CEZ http://www.onlinedogshows.sk/.
 
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov Štefánikova 10,
811 05 Bratislava organizuje posúdenie jedincov pred zaradením do chovu - bonitácia.

POSÚDENIE BUDE PREBIEHAŤ S OBMEDZENIAMI PODĽA PLATNÝCH PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ. ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ZMENY PODĽA AKTUÁLNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE!

Miesto: Spoločenský dom ARENA, Cintorínska 13, Viničné,
Dátum: 21.11.2020,
Predbežný začiatok: 9:00 hod. Program bude stanovený a zverejnený po uzávierke.

Posúdenie do chovu je určené najmä pre jedincov všetkých plemien teriérov, ktoré sú organizované SKCHTaF a ktoré nemajú absolvovanú niektorú z výstav organizovaných klubom a potrebujú jedinca zaradiť do chovu .
Každý jedinec bude individuálne posúdený podľa platného štandardu FCI, bude mu vydaný posudok a udelené ohodnotenie výborný, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný alebo nedostatočný. Po posúdení exteriéru bude jedincovi posúdený chrup.

Podmienka: vek jedinca v deň posúdenia najmenej 9 mesiacov.

Rozhodcovia: MVDr. Pavol Seman, František Szalay
Veterinárny dozor: poverí RVPS Senec

Poplatok pre člena klubu 15,00 €.
Poplatok pre nečlena klubu 20,00 €.
Prihlášky cez http://www.onlinedogshows.sk/
Uzávierka prihlášok: 17.11.2020 vrátane.

BANKOVÉ SPOJENIE: Slovenská sporiteľňa, Bratislava IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157SWIFT CODE: GIBA: SKBX.
Poplatky sa vracajú len v prípade, ak prihláška nebude prijatá. Ak sa bonitácia neuskutoční z objektívnych príčin, poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdržaní potvrdzujúceho mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie poplatkov a variabilný symbol. VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku.
Stornovanie prihlášky je možné len do ukončenia uzávierky!

VETERINÁRNE PREDPISY: Každý pes musí mať veterinárny preukaz splatnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde.

Prihlásením svojho psa sa majiteľ zaväzuje dodržiavať predpisy SKJ, FCI, propozície posúdenia a vyslovuje súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb SKCHTaF a jeho partnerov.
Diskusia(1)
Dokumenty na stiahnutie

201006_PROPOZICIE_NA_POSUDENIE_DO_CHOVU.pdf