Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 323 vyhovujcich lnkov.

Oznam pre lenov SKCHTaF - Terier roka vkon 2021 a Terier roka agility 2021

Aktuality :: 6. decembra 2021

  Diskusia(0) :: viac

Oznam pre lenov SKCHTaF - prihlka a poplatky

Aktuality :: 6. decembra 2021

lensk prspevok na rok 2022 je potrebn zaplati do 15.2.2022. Vka poplatku zostva bez zmeny:

lensk prspevok SKCHTaF na prslun kalendrny rok pre osoby s trvalm, alebo dlhodobm pobytom na zem SR:

1) riadny len SPZ: 13,

2) kolektvny len SPZ: 15,

lensk prspevok SKCHTaF na prslun kalendrny rok pre osoby bez trvalho, alebo dlhodobho pobytu na zem SR:

3) zahranin len: 20,

Vbor klubu na svojom rokovan 4.12.2021 schvlil nasledovn zmeny poplatkov s platnosou od 6.12.2021:

ZPISN 20
VYDANIE ODPORANIA NA PRENIE 10
EXPRESN VYDANIE ODPORANIA NA PRENIE (v lehote kratej ako 30 dn):20
  Diskusia(0) :: viac

Terier roka 2021- EXTERIER tabuky a podmienky

Aktuality :: 21. novembra 2021

  Diskusia(0) :: viac

POVSTAVN KATALG NITRA 6. a 7. 11. 2021

Aktuality :: 14. novembra 2021

KATALG - VSLEDKY
6.11.2021 ● PECILNA VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● 30. JUBILEJN KLUBOV VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● MEMORIL MILANA EDKA
NITRA ● AGROKOMPLEX NRODN VSTAVISKO HALA M5
  Diskusia(0) :: viac

Oznam pre chovateov jorkrskych terirov

Aktuality :: 10. novembra 2021

Nov poradkya chovu pre YT by Vs rada poiadala o trpezlivos pri vybavovan odporan na prenie a zrove Vs poprosila o zasielanie kompletnch iadost o odporanie na prenie. Nakoko neobdrala cel agendu od predchdzajcej poradkyne chovu pre YT, kee as agendy bola u predchdzajcej poradkyne chovu pre YT znehodnoten udalosou VIS maior, mus chbajce rodokmene chovnch psov a sk postupne doplni. Preto by vs chcela aj touto cestou poiada, aby ste svoje iadosti o odporanie na prenie zasielali kompletn a s potrebnmi prlohami.

o potrebujete zasla, aby ste dostali odporanie na prenie?

- riadne vyplnen iados o odporanie na prenie, ktor njdete na http://www.terriers.sk/?page=clanky&page2=clanok&id_clanok=770 v Predpisoch plne dole v dvoch formtoch (prosm dbajte na to, aby ste na ni pri vypan nezabudli)

- scan/fotokpiu rodokmea psa aj suky z oboch strn s vyznaenm chovnosti

- posudok z uchovnenia psa aj suky (pokia boli obaja rodiia uchovnen so znmkou VD, je potrebn zasla aj posudok z inej vstavy usporiadanej SKCHTaF, kde jeden z budcich rodiov m znmku Vborn.

- doklad o zaplaten poplatku za odporanie na prenie

- pokia nie ste uveden v zozname lenov klubu, tak aj potvrdenie o platbe za lenstvo spolu so zpisnm.

V prpade akchkovek otzok mete poradkyu chovu pre YT kontaktova na mailovej adrese dadovabianka@gmail.com, prpadne tel.. 0911 075 117
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2