Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Prihlasovanie na bonitciu je znova spusten !

Aktuality :: 7. oktbra 2020

Vinin 24.10.2020 - Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov tefnikova 10,
811 05 Bratislava organizuje posdenie jedincov pred zaradenm do chovu - bonitcia. ASOV ROZPIS BUDE UVEREJNEN PO UZVIERKE !!!

POSDENIE BUDE PREBIEHA S OBMEDZENIAMI PODA PLATNCH PROTIEPIDEMIOLOGICKCH OPATREN. ORGANIZTORI SI VYHRADZUJ PRVO NA ZMENY PODA AKTULNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUCIE!

Miesto: Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin,
Dtum: 21.11.2020,
Predben zaiatok: 9:00 hod. Program bude stanoven a zverejnen po uzvierke.

PRIHLSI SA D CEZ http://www.onlinedogshows.sk/.
 
Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov tefnikova 10,
811 05 Bratislava organizuje posdenie jedincov pred zaradenm do chovu - bonitcia.

POSDENIE BUDE PREBIEHA S OBMEDZENIAMI PODA PLATNCH PROTIEPIDEMIOLOGICKCH OPATREN. ORGANIZTORI SI VYHRADZUJ PRVO NA ZMENY PODA AKTULNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUCIE!

Miesto: Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin,
Dtum: 21.11.2020,
Predben zaiatok: 9:00 hod. Program bude stanoven a zverejnen po uzvierke.

Posdenie do chovu je uren najm pre jedincov vetkch plemien terirov, ktor s organizovan SKCHTaF a ktor nemaj absolvovan niektor z vstav organizovanch klubom a potrebuj jedinca zaradi do chovu .
Kad jedinec bude individulne posden poda platnho tandardu FCI, bude mu vydan posudok a udelen ohodnotenie vborn, vemi dobr, dobr, dostaton alebo nedostaton. Po posden exteriru bude jedincovi posden chrup.

Podmienka: vek jedinca v de posdenia najmenej 9 mesiacov.

Rozhodcovia: MVDr. Pavol Seman, Frantiek Szalay
Veterinrny dozor: pover RVPS Senec

Poplatok pre lena klubu 15,00 .
Poplatok pre nelena klubu 20,00 .
Prihlky cez http://www.onlinedogshows.sk/
Uzvierka prihlok: 17.11.2020 vrtane.

BANKOV SPOJENIE: Slovensk sporitea, Bratislava IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157SWIFT CODE: GIBA: SKBX.
Poplatky sa vracaj len v prpade, ak prihlka nebude prijat. Ak sa bonitcia neuskuton z objektvnych prin, poplatky sa pouij na hradu vzniknutch nkladov. Pri online prihlasovan uhrate poplatok po obdran potvrdzujceho mailu, v ktorom bude uveden suma na zaplatenie poplatkov a variabiln symbol. VS je nevyhnutn uvies pri hrade poplatku.
Stornovanie prihlky je mon len do ukonenia uzvierky!

VETERINRNE PREDPISY: Kad pes mus ma veterinrny preukaz splatnmi okovaniami proti besnote, psinke, parvovirze a hepatitde.

Prihlsenm svojho psa sa majite zavzuje dodriava predpisy SKJ, FCI, propozcie posdenia a vyslovuje shlas na publikovanie fotografi, vsledkov a posudkov jedinca poda potrieb SKCHTaF a jeho partnerov.
Diskusia(1)
Dokumenty na stiahnutie

201006_PROPOZICIE_NA_POSUDENIE_DO_CHOVU.pdf

alie lnky


2. decembra 2020 - 16:49
- UPOZORNENIE PRE CHOVATEOV

19. novembra 2020 - 09:01
Vinin 21.11.2020 - VSLEDKY - BONITCIA SKCHTaF Vinin 21.11.2020 - ASOV ROZPIS

15. novembra 2020 - 07:30
- POSDENIE DO CHOVU - BONITCIA PRIHLASOVANIE ZNOVA SPUSTEN !

22. oktbra 2020 - 08:51
Vinin - BONITCIA SKCHTaF OZNAM

21. oktbra 2020 - 20:20
Vinin 24.10.2020 - ASOV ROZPIS BONITCIE SKCHTaF 24.10.2020

2. oktbra 2020 - 13:49
- Dsledok opatren radu verejnho zdravotnctva SR zo da 30.9.2020 na innos klubu

24. septembra 2020 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

17. septembra 2020 - 18:24
- Stanovisko KR SPZ a KR SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch

13. augusta 2020 - 15:37
Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

13. augusta 2020 - 12:38
Lednick Rovne - opltok Zubk - SO Lednick Rovne - Zubk 2020
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1